دسته: داستان کوتاه

داستان کوتاه لبخند

دخترکِ فال فروش با قیافه ی تعجب انگیزش بر روی نیمکتی نشسته بود ..! دوستِ گل فروشش به سمتِ او آمد .. برای دیدن متن به صورت کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید

بیشتر