به نام خالق عشق .. می خواهم ساده بنویسم تمام احساساتِ ناب عاشقی ام را .. فانوس عشق در دست های معشوق “دلیلی محکم برای زمین نخوردن” است ..  سال و قرن و...

بیشتر